ALGEMEEN

Opzet jaarstukken

Opzet jaarstukken 2021

De jaarstukken 2021 volgt de wettelijke voorschriften en is daartoe opgebouwd uit een ‘jaarverslag’ en een ‘jaarrekening’. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen . De jaarrekening bestaat uit de balans, het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en het overzicht van de investeringen in de jaarrekening.
Centraal in het jaarverslag staan de volgende vragen:

  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we daarvoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

Specifieke aandachtspunten bij de financiële overzichten bij de programma’s:

•    Begroting na wijziging 2021:
  Dit is de primaire begroting 2021 inclusief de mutaties van berap 2021, slotwijziging 2021 en de overige, door de raad vastgestelde, begrotingswijzigingen in 2021.
•    Verschillenanalyse:
  Deze omvat een toelichting op hoofdlijnen van de afwijkingen tussen de begrotingscijfers 20121 na wijziging en de werkelijke cijfers 2021. Afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de primaire begroting 2021 zijn al in eerdere rapportages belicht.
•    Afrondingsverschillen:
  In de tabellen worden de cijfers gepresenteerd in een veelvoud van € 1.000. Hierdoor ontstaan afrondingsverschillen in totaaltellingen, saldi en dergelijke.
•    Gebruik minteken (-):
  Het ‘-teken’ wordt gebruikt om aan te geven dat een cijfer nadelig is. Dit teken wordt echter weggelaten indien duidelijk is dat sprake is van lasten. Deze zijn namelijk per definitie nadelig.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56