JAARREKENING

Balans

Balans

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Ultimo 2021

Ultimo 2020

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling

141

94

Bijdrage eigendom aan derden

11

15

153

110

Materiële vaste activa

Investeringen economisch nut met heffing

22.453

22.559

Investeringen economisch nut

36.572

37.665

Investeringen maatschappelijk nut

34.664

32.859

93.689

93.083

Financiële vaste activa

Leningen woningbouwcorporaties

2.694

2.951

Overige langlopende leningen

2.274

2.019

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

0

0

Leningen aan deelneming

0

0

Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen

668

668

5.637

5.639

TOTAAL VASTE ACTIVA

99.478

98.831

Voorraden

Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

342

0

Grond- en hulpstoffen

0

0

Gereed product en handelsgoederen

8

3

350

3

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

Rekening courant verhouding niet Financiele instellingen

61

115

Vorderingen op openbaar lichaam

4.947

5.945

Overige vorderingen

745

1.332

5.752

7.392

Liquide middelen

Kas

13

3

Banksaldi

1

245

14

248

Overlopende activa

1.372

1.987

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

7.488

9.630

TOTAAL ACTIVA

106.967

108.461

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Ultimo 2021

Ultimo 2020

Eigen vermogen

Algemene reserve

15.268

12.519

Bestemmingsreserves

9.634

13.465

Gerealiseerd resultaat

1.797

390

26.700

26.373

Voorzieningen

5.810

5.411

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderhandse leningen

57.619

62.026

Door derden belegde gelden

30

30

Waarborgsommen

15

15

57.664

62.072

TOTAAL VASTE PASSIVA

90.174

93.856

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Kasgeldleningen

3.000

0

Banksaldi

4.534

5.057

Overige schulden

4.531

3.979

12.065

9.037

Overlopende passiva

4.728

5.568

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

16.792

14.605

Totaal passiva

106.967

108.461

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56