JAARREKENING

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

(x € 1.000)

2021

2021

2021

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en ondersteuning

3.213

649

-2.564

3.319

503

-2.815

3.714

575

-3.139

Veiligheid

2.209

162

-2.047

2.201

123

-2.078

2.148

92

-2.056

Verkeer en vervoer en waterstaat

4.449

523

-3.926

4.471

504

-3.967

4.223

304

-3.920

Economie

1.015

281

-735

1.137

270

-868

844

299

-545

Onderwijs

3.133

598

-2.535

2.904

506

-2.397

2.928

470

-2.458

Sport, cultuur en recreatie

5.165

1.068

-4.097

5.294

751

-4.543

4.836

443

-4.393

Sociaal domein

29.672

5.959

-23.714

30.541

6.545

-23.995

26.897

5.223

-21.674

Volksgezondheid en milieu

7.384

7.672

288

7.398

7.542

144

7.371

7.462

91

Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging

2.018

1.127

-891

2.358

1.361

-997

1.161

380

-780

Saldo van baten en lasten programma's

58.258

18.037

-40.221

59.623

18.106

-41.518

54.123

15.249

-38.874

Saldo financieringsfunctie

-328

84

411

-411

84

495

96.359

96

0

Dividend

13

266

253

13

266

253

13.129

255

242

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

761

761

204

734

530

443.653

639

195

Algemene uitkeringen

0

41.836

41.836

0

40.923

40.923

0

38.324

38.324

Lokale heffingen

180

5.954

5.774

224

5.897

5.673

161.443

5.897

5.735

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-134

48.900

49.035

30

47.904

47.874

714.584

45.210

44.495

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

50

0

-50

Overhead

8.842

380

-8.463

8.862

317

-8.545

7.603

8

-7.595

Vennootschapsbelasting

21

0

-21

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

66.987

67.316

330

68.515

66.326

-2.188

62.491

60.467

-2.024

Mutaties reserves

5.570

7.038

1.468

5.046

8.096

3.050

3.540

5.077

1.537

Gerealiseerd resultaat

72.557

74.354

1.797

73.561

74.422

861

66.031

65.543

-487

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56