JAARREKENING

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

2021

x € 1.000

Openbare orde en veiligheid

Meer baten corona

14

Totaal Openbare orde en veiligheid

14

Economie

Minder baten corona

-7

Totaal Economie

-7

Sport, cultuur en recreatie

Onvangen van SPUK-IJZ regeling

603

Specifieke uitkering sportakkoord

20

Onvangen subsidie uitvoering groenprojcten

52

Minder baten corona

-112

Totaal Sport, cultuur en recreatie

563

Sociaal Domein

Meer baten corona

532

Totaal Sociaal Domein

532

Volksgezondheid en milieu

Ontvangen subsidie geluidswerende maatregelen spoor Elsloo

10

Totaal Volksgezondheid en milieu

10

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Meer baten corona

1.523

Onttrekking reserve Sociaal Domein voor:

Incidenteel tekort Sociaal Domein

448

Pilot nazorg

85

Investeringsbudget Grip op Sociaal Domein

265

Onttrekking krimpreserve voor:

Eigen kracht pilot

7

Tijdelijke huisvesting Triviant

36

Bijdrage buurtcentrum Nieuwdorp

8

Externe ondersteuning IHP

40

Verkeersonderzoeken

35

Kosten projecten voortvloeiend uit de strategische visie

13

Kosten volkshuisvestingsonderzoeken

75

Onttrekking uit de reserve renovatie brug Urmond

2.000

Onttrekking uit de reserve fietsbrug Meers

916

Onttrekking uit de reserve doorontwikkeling organisatie

390

Onttrekking uit de algemene reserve voor:

Financiele bijdrage Steinerbos

370

Lasten opleidingsbudget (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

35

Lasten overdracht standplaatsen (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

95

Lasten verkiezingen (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

82

Lasten corona onvoorzien (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

24

Lasten bedrijfsvoering (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

23

Laten uitvoeringsagenda toerisme (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

189

Laten onderzoek herijking IBOR (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

17

Uitvoeringslasten WAP-Nieuwdorp (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

14

Opstellen kerkvisie (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

13

Jongerentop (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

35

Implementatie P-bedrijf (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

454

Sportbeleid (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

98

Subsidies (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

120

Implementatie Wet Inburgering (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

75

Tekort SW-bedrijf (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

328

Dak- thuisloosheid (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

18

Steinse cadeaubon (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

25

Armoedebeleid (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

20

Huishoudelijke hulp toelage (doorgeschoven bij slotwijziging 2020)

60

Grex Meerdel

22

Onttrekking duurzaamheidsreserve voor:

Uitvoering duurzaamheidsprogramma

213

Onttrekking reserve invoering omgevingswet voor:

Implementatiekosten omgevingswet 2021

127

Totaal Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

8.298

Totaal

9.410

Incidentele lasten

2021

x € 1.000

Openbare orde en veiligheid

Extra lasten corona

65

Totaal Openbare orde en veiligheid

65

Verkeer, Vervoer en Water

Onderzoekskosten herijking IBOR

17

Verkeersonderzoeken

35

Totaal Verkeer, Vervoer en Water

52

Economie

Uitvoeringsagenda toerisme

189

Minder lasten corona

-39

Totaal Economie

150

Onderwijs

Tijdelijke huisvesting Triviant

36

Tijdelijke huisvesting Groenewald

87

Externe ondersteuning IHP

40

Extra lasten corona

8

Totaal Onderwijs

171

Sport, cultuur en recreatie

Financiele bijdrage Steinerbos

370

Sportakkoord

20

Totaal Sport, cultuur en recreatie

390

Sociaal Domein

Eigen kracht pilot

7

Bijdrage Buurtcentrum Nieuwdorp

8

Investeringsbudget Grip op Sociaal Domein

265

Pilot nazorg

85

Incidenteel tekort Sociaal Domein

448

Uitvoering groenprojecten

52

Opstellen kerkvisie

13

Huishoudelijke Hulp Toelage

60

Dak-en thuisloosheid

50

Extra lasten corona

1.191

Totaal Sociaal Domein

2.179

Volksgezondheid en milieu

Geluidswerende maatregelen spoor Elsloo

10

Uitvoering duurzaamheidsprogramma

213

Totaal Volksgezondheid en milieu

223

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

Uitvoeringskosten WAP-Nieuwdorp

14

Kosten volkshuisvestingsonderzoeken

75

Implementatiekosten omgevingswet 2021

127

Kosten achterstallig onderhoud sanitaire units standplaatsen

75

Lasten ivm overdracht standplaatsen

95

Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

386

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Incidentele lasten personele doorontwikkeling

190

Klanttevredenheidsonderzoek

12

lasten opleidingsbudget

35

Incidentele lasten verkiezingen

82

Lasten corona post onvoorzien

24

Incidentele lasten bedrijfsvoering

23

kosten projecten voortvloeiend uit de strategische visie

13

Extra lasten corona

136

Toevoeging aan Alg. reserve van Spuk-IJZ regeling

603

Toevoeging aan Alg. reserve van vrijval renovatie brug Urmond

2.000

Toevoeging aan Alg. reserve van vrijval fietsbrug Meers

916

Toevoeging aan Alg. reserve agv beeindiging huur loods

24

Toevoeging aan Alg. reserve van vrijval res. doorontw. personeel

200

Storting algemene reserve (doorgeschoven posten)

734

Storting corona-reserve

589

Totaal Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

5.581

Totaal

9.197

Toelichting incidentele baten en lasten > € 50.000

Incidentele baten


SPUK-IJZ regeling

Als gevolg van de coronamaatregelen de gemeente heeft aan Steinerbos in totaal voor 7 maanden de huur kwijtgescholden in 2021 en daarnaast het maandelijkse exploitatietekort over de eerste 6 maanden van 2021 gecompenseerd. Via de SPUK-IJZ regeling heeft de gemeente in 2021 over het jaar 2020 een bedrag van € 246.292 terugontvangen en daarnaast over de eerste helft van 2021 een bedrag van € 356.522 terugontvangen.  

Subsidie groenprojecten
Voor de uitvoering van groenprojecten heeft de gemeente Stein provinciale subsidies ontvangen.

Onttrekkingen Reserve Sociaal Domein (opvangen tekort 3 jaar)
Bij de wijziging van de systematiek rondom het Sociaal Domein is bij de kadernota 2020 besloten om het budgetneutrale systeem los te laten, en uitgavengericht te gaan ramen. Om deze wijziging door te kunnen voeren is besloten om voor 3 jaar nog een incidentele onttrekking te doen om dit incidentele tekort op te kunnen vangen. Dit betekent dat vanaf 2023 geen onttrekkingen meer plaatsvinden vanuit de reserve om tekorten op te vangen.

Onttrekkingen krimpreserve
Er worden incidentele onttrekkingen gedaan aan de reserve krimp voor initiatieven/projecten die linken aan het thema krimp.

Onttrekking reserve doorontwikkeling personeel
Om alle voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2021 te realiseren, is een bedrag van € 190.000 onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve personele doorontwikkeling. Daarnaast is een bedrag van € 200.000 in de algemene reserve gestort als bijdrage in de bezuinigingsopgave.

Financiële bijdrage Steinerbos
Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de gemeente aan Steinerbos BV in 2021 een financiële bijdrage van € 90.465 over 2020 en € 279.908 over 2021 verstrekt. Deze bedragen zijn uit de algemene reserve gedekt

Beschikking over de Algemene Reserve in verband met lasten overdracht standplaatsen  
Dit betreffen lasten in verband met de overdracht van de standplaatsen. Dit budget was incidenteel geraamd in 2020, maar is met de slotwijziging 2020 doorgeschoven naar 2021.

Lasten verkiezingen
Extra lasten in het kader van corona zijn bij de slotwijziging 2020 doorgeschoven naar 2021 voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen.

Lasten uitvoeringsagenda toerisme
Voor de dekking van de kosten die gemaakt zijn in het kader van de uitvoeringagenda toerisme wordt beschikt over de algemene reserve.

Dekking uitvoering duurzaamheidsprogramma
Voor de dekking van de kosten die gemaakt zijn in het kader van de uitvoeringsprogramma duurzaamheid wordt beschikt over de daartoe bestemde duurzaamheidsreserve.

Omgevingswet
Voor de dekking van de kosten die gemaakt zijn voor de implementatie van de nieuwe omgevingswet wordt beschikt over de daartoe bestemde reserve implementatie omgevingswet.

Corona
Dit betreft het saldo van meer en minder baten in het kader van corona. Denk hierbij aan meer baten vanuit de algemene uitkering en specifieke regelingen, minder baten vanwege kwijtgescholden huur, minder opbrengst toeristenbelasting en leges.

Incidentele lasten

Uitvoeringsagenda toerisme
In 2021 is verdere uitvoering gegeven aan de uitvoeringsagenda toerisme.

Tijdelijke huisvesting Groenewald
Er is t/m 2024 een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor semi-permanente huisvesting bij Groenewald.

Financiële bijdrage Steinerbos
Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de gemeente aan Steinerbos een financiële bijdrage van € 90.465 over 2020 en € 279.908 over 2021 verstrekt. Deze bedragen zijn uit de algemene reserve gedekt

Investeringsbudget Grip op Sociaal Domein
Er is via een raadsbesluit incidenteel een bedrag van € 265.000 beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van de beheersmaatregelen Sociaal Domein.

Pilot nazorg
In 2021 is er verdere uitvoering gegeven aan de pilot Nazorg. Hiervoor is een incidenteel budget beschikbaar gesteld.

Onttrekkingen Reserve Sociaal Domein (opvangen tekort 3 jaar)
Dit incidentele tekort wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Vanaf 2023 vinden er geen onttrekkingen meer plaats voor tekorten op te vangen.

Uitvoering groenprojecten

Uitvoering duurzaamheidsprogramma
In 2021 is verdere uitvoering gegeven aan de uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

Kosten volkshuisvestingsonderzoeken
In 2012 hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden ten behoeve van de volkshuisvesting.

Implementatiekosten omgevingswet 2021
Dit betreft implementatiekosten in verband met de nieuwe omgevingswet.

Lasten ivm overdracht standplaatsen
Dit betreffen lasten in verband met de overdracht van de stand plaatsen. Dit budget was incidenteel geraamd in 2020, maar is met de slotwijziging 2020 doorgeschoven naar 2021.

Lasten doorontwikkeling personeel
Om alle voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2021 te realiseren, is een bedrag van € 190.000 onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve personele doorontwikkeling.

Incidentele lasten verkiezingen
Extra lasten in het kader van Corona zijn bij de slotwijziging 2020 doorgeschoven naar 2021 voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen.

Toevoeging aan algemene reserve van SPUK-IJZ regeling

Als gevolg van de coronamaatregelen de gemeente heeft aan Steinerbos in totaal voor 7 maanden de huur kwijtgescholden in 2021 en daarnaast het maandelijkse exploitatietekort over de eerste 6 maanden van 2021 gecompenseerd. Via de SPUK-IJZ regeling heeft de gemeente in 2021 over het jaar 2020 een bedrag van € 246.292 terugontvangen en daarnaast over de eerste helft van 2021 een bedrag van € 356.522 terugontvangen.  Deze bedragen zijn aan de algemene reserve toegevoegd.

Toevoeging aan algemene reserve van de vrijval reserve personele doorontwikkeling
Er is een bedrag van € 200.000 in de algemene reserve gestort als bijdrage in de bezuinigingsopgave.

Lasten corona
Dit betreft meer lasten in kader van corona vanwege o.a. TOZO, extra uitgaven participatiewet en minder lasten o.a. collectief vervoer, kermissen en huisvesting.

Toevoeging aan reserve corona
Er is een bedrag van € 589.380 in de corona reserve gestort. Dit is het saldo van de meer /minder baten en meer/minder lasten in relatie tot corona.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56