JAARREKENING

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

De WNT is van toepassing op gemeente Stein. Het voor gemeente Stein toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021
bedragen x € 1

J. Sanders

T. Pierik

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01.01-31.12.

01.01-31.12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

                 ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

120.218

101.859

Beloningen betaalbaar op termijn

  21.701                                        

 19.034

Subtotaal

141.919

120.893

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

141.919

120.893

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1 1

J. Sanders

T. P T. Pierik

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang6 en einde functievervulling in 2020

01.01-31.12

01.01-31.12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

 1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

114.887

100.611

Beloningen betaalbaar op termijn

  20.082

  17.481

Subtotaal

134.969

118.092

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

Totale bezoldiging

134.969

118.092

Toelichting:

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Niet van toepassing voor gemeente Stein in 2021

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing voor gemeente Stein in 2021

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing voor gemeente Stein in 2021

Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
Niet van toepassing voor gemeente Stein in 2021

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
Niet van toepassing voor gemeente Stein in 2021

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

Niet van toepassing voor gemeente Stein in 2021

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt zijn in 2021 voor de gemeente Stein niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56