Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2021 aan. Voor u als gemeenteraad is de jaarrekening een belangrijk document. Het college van burgemeester en wethouders legt hierin verantwoording af over de uitvoering van het beleid en het financiële resultaat over het jaar 2021. Daarnaast is de jaarrekening u als raad een middel om u controlerende taak uit te oefenen.

De afgelopen jaren zijn veelbewogen. De uitbraak van corona (COVID-19) heeft ook in 2021 grote gevolgen gehad voor onder andere de maatschappij, de economie en de zorg. Onze lokale ondernemers, verenigingen en stichtingen hebben, we net als in 2020 zo goed als mogelijk bij gestaan met lokale steunmaatregelen aanvullend op de steunmaatregelen van het Rijk.

In 2020 is er middels een goede ambtelijke en bestuurlijke samenwerking een pakket aan beheersmaatregelen opgesteld dat ons de komende jaren moet helpen om de gemeente financieel gezond te houden. In 2021 heeft dit zijn weerslag gehad. Middels de kwartaalrapportages sociaal domein bent u als raad over de voortgang geïnformeerd.

Ondanks deze uitdagingen en maatschappelijke opgaven blijven we staan voor een eigenzinnige en groene woongemeente in de Zuid-Limburgse Maasvallei, waar het mogelijk is dorps te wonen in een verstedelijkt gebied met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en ruimte voor ondernemerschap en particulier initiatief.

Wij danken eenieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de jaarstukken en het bereikte resultaat.

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56