ALGEMEEN

Financiële positie

Financiële positie

In de jaarrekening 2021 is er sprake van een positief rekeningresultaat van
€ 1.797.000. Dit is een afwijking van + € 936.000 ten opzichte van het begroot saldo van
€ 861.000.
Hieronder volgt een beknopte opsomming van de belangrijkste oorzaken van het verschil:

A Algemene uitkering decembercirculaire

290

B Vrijval voorziening pensioen (gewezen) wethouders

119

C Hogere opbrengst OZB/lagere bijdrage BsgW

102

D Lagere lasten inhuur en P-staat

188

E Sociaal Domein
    Wmo                                          26
    Jeugd                                         151
    Overig                                        60

238

F Onderwijsbeleid

-143

G Storting egalisatiereserve afval

-134

H Overig

253

 

Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo was als volgt:

Omschrijving

x 1.000

Primaire begroting 2021

-487

Mutaties raadsbesluiten

Slotwijziging 2020

123

Vaststelling grex Meerdel

0

Bestuursrapportage 2021

1.029

Begroting 2022

0

Slotwijziging 2021

196

Slotwijziging 2020

Begroot exploitatiesaldo

861

Werkelijk exploitatieresultaat jaarrekening 2021

1.797

Saldo van incidentele baten en lasten

-213

Genormaliseerd resultaat 2021

1.584

Voor een analyse van de belangrijkste verschillen per programma tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening. Onderstaand volgt een overzicht van het structurele evenwicht.
 

2021

totaal

inc

struct

Lasten

3.100

515

2.585

Baten

49.546

1.523

48.023

Bestuur en ondersteuning

46.446

1.008

45.438

Lasten

2.209

117

2.092

Baten

162

14

148

Veiligheid

-2.047

-103

-1.944

Lasten

4.449

4.449

Baten

523

523

Verkeer, vervoer en waterstaat

-3.926

0

-3.926

Lasten

1.015

150

865

Baten

281

-7

288

Economie

-734

-157

-577

Lasten

3.133

171

2.962

Baten

598

598

Onderwijs

-2.535

-171

-2.364

Lasten

5.165

390

4.775

Baten

1.068

563

505

Sport, cultuur en recreatie

-4.097

173

-4.270

Lasten

29.672

2.179

27.493

Baten

5.959

532

5.427

Sociaal Domein

-23.713

-1.647

-22.066

Lasten

7.384

223

7.161

Baten

7.672

10

7.662

Volksgezondheid en milieu

288

-213

501

Lasten

2.018

386

1.632

Baten

1.127

1.127

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-891

-386

-505

Overhead lasten

8.842

8.842

Overhead baten

380

380

Saldo lasten en baten

329

-1.496

1.825

Lasten

5.570

5.066

504

Baten

7.038

6.775

263

Mutaties reserves

1.468

1.709

-241

Totaal saldo

1.797

213

1.584

Totaal lasten

72.557

9.197

63.360

Totaal baten

74.354

9.410

64.944

Structureel saldo baten -/- lasten

1.584

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56