JAARREKENING

Uitvoeringsinformatie: taakvelden

Uitvoeringsinformatie: taakvelden

(x € 1.000)

Lasten
werkelijk
2021

Baten
werkelijk
2021

Saldo
werkelijk
2021

Begroting na
wijziging
2021

Primaire
begroting
2021

Bestuur

1.673

158

-1.515

-1.676

-1.829

Mutaties reserves

5.570

7.038

1.468

3.050

1.537

Burgerzaken

1.143

284

-859

-869

-751

Beheer overige gebouwen en gronden

279

200

-79

-155

-445

Overhead

8.842

380

-8.463

-8.545

-7.595

Treasury

-314

1.111

1.425

1.481

880

OZB woningen

0

3.796

3.796

3.757

3.757

OZB niet-woningen

0

1.943

1.943

1.907

1.907

Belastingen overig

180

215

35

9

71

Algemene uitkering en overige uitkering

0

41.836

41.836

40.923

38.324

Overige baten en lasten

118

6

-112

-318

-608

Vennootschapsbelasting

21

0

-21

0

0

Bestuur en ondersteuning

17.512

56.966

39.454

39.563

35.248

Crisisbeheersing en Brandweer

1.537

131

-1.406

-1.412

-1.426

Openbare orde en veiligheid

672

31

-641

-665

-630

Veiligheid

2.209

162

-2.047

-2.078

-2.056

Verkeer, wegen en water

4.273

477

-3.796

-3.829

-3.786

Parkeren

137

7

-130

-139

-133

Economische havens en waterwegen

39

39

0

0

0

Verkeer en vervoer en waterstaat

4.449

523

-3.926

-3.967

-3.920

Economische ontwikkeling

140

0

-140

-143

-148

Bedrijfsloket- en regelingen

251

121

-130

-130

-118

Economische promotie

624

159

-465

-595

-279

Economie

1.015

281

-735

-868

-545

Openbaar basisonderwijs

478

123

-354

-407

-405

Onderwijshuisvesting

1.341

107

-1.234

-1.189

-1.209

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.314

367

-947

-801

-843

Onderwijs

3.133

598

-2.535

-2.397

-2.458

Sportbeleid en activering

466

85

-381

-375

-391

Sportaccommodaties

807

278

-529

-554

-542

Cultuurpresentatie, productie participat

302

1

-301

-344

-299

Musea

157

8

-150

-158

-159

Cultureel erfgoed

119

0

-119

-123

-123

Media

432

8

-424

-427

-520

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

2.881

688

-2.193

-2.561

-2.360

Sport, cultuur en recreatie

5.165

1.068

-4.097

-4.543

-4.393

Samenkracht en burgerparticipatie

2.871

412

-2.459

-2.582

-2.507

Inkomensregelingen

7.264

5.299

-1.965

-1.792

-1.158

Begeleide participatie

3.536

4

-3.532

-3.542

-2.971

Arbeidsparticipatie

105

0

-105

-209

-194

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.742

0

-2.742

-2.788

-2.402

Maatwerkdienst-verlening 18+

4.238

226

-4.012

-4.054

-3.708

Maatwerkdienst-verlening 18-

7.891

17

-7.874

-8.047

-8.012

Geescaleerde zorg 18+

363

0

-363

-360

-313

Geescaleerde zorg 18-

663

0

-663

-622

-408

Sociaal domein

29.672

5.959

-23.714

-23.995

-21.674

Volksgezondheid

999

76

-923

-940

-923

Riolering

2.137

2.954

817

832

822

Afval

2.966

4.299

1.333

1.326

1.240

Milieubeheer

1.155

305

-850

-945

-958

Begraafplaatsen

126

39

-87

-130

-89

Volksgezondheid en milieu

7.384

7.672

288

144

91

Ruimtelijke ordening

516

52

-464

-516

-350

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

490

405

-85

-80

-7

Wonen en bouwen

1.012

670

-342

-402

-423

Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging

2.018

1.127

-891

-997

-780

Totaal

72.557

74.354

1.797

861

-487

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56