Programmaverantwoording

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Het programma bestuur en ondersteuning heeft een relatie met de kernwaarde sociale en vitale kernen en de strategische keuze 'van regisseren naar meer stimuleren en faciliteren' in het bijzonder. Om het actief eigenaarschap van inwoners en ondernemers verder te stimuleren zoals wij in onze strategische toekomstvisie hebben vastgelegd, betekent dit een verandering in onze rol en taakopvatting. Hiervoor is zowel vanuit het bestuur als de ambtelijke organisatie daadkracht en bestuurskracht nodig. Daarnaast stemmen we met het oog op de flexibele 24/7 maatschappij onze dienstverlening steeds meer af op deze behoefte aan flexibiliteit van onze inwoners.
In het kader van de strategische keuze 'het stimuleren van actief eigenaarschap van inwoners en ondernemers' willen wij ook meer kennis en expertise van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, onderwijs en kennisinstellingen naar binnen halen en deze verbinden met de kennis en expertise van onze eigen organisatie.

(Regionale) samenwerking is in de toekomst van groot belang om de kracht van Stein te behouden en onze kernen sociaal en vitaal te houden.  

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:
0.1   Bestuur
0.2   Burgerzaken
0.3   Beheer overige gebouwen en gronden
0.4   Overhead
0.5   Treasury
0.6   Belastingen (OZB, parkeerbelasting, overige belastingen)
0.7   Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8   Overige baten en lasten
0.9   Vennootschapsbelasting
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat van de rekening

Wat hebben we bereikt ?

Een zelfstandige gemeente die financieel gezond is, communicatief sterk en dienstverlenend handelt naar haar inwoners en ondernemers.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Lasten, baten en saldo

Lasten

72.557

100,0 %

Baten

74.354

100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56