Programmaverantwoording

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Inleiding

Het programma sociaal domein levert een bijdrage aan de kernwaarde sociale en vitale kernen. Binnen onze kernen is sprake van dorpse saamhorigheid en gemeenschapszin. In onze kernen zijn  inwoners actief, helpen ze elkaar en nemen ze zelf initiatief. Dit willen we behouden en verder versterken. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties blijven we grote maatschappelijke opgaven ook de komende jaren het hoofd bieden.

Actief eigenaarschap van onze inwoners en ondernemers is een strategische keuze die wij verder willen stimuleren zodat zij meer ruimte, zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen voor eigen initiatieven.

Sociale en vitale kernen zijn van belang voor een duurzame leefomgeving met unieke waarden. Wij gaan immers uit van de kracht van onze inwoners. Zij nemen zelf initiatief en voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Als gemeente geven wij hen hiervoor, binnen de gestelde kaders, de ruimte.

Tot slot levert het taakveld sociaal domein een bijdrage aan de kernwaarde bereikbare en bedrijvige gemeente. Het gaat dan in het bijzonder om de strategische keuze van voldoende arbeidspotentieel waarbij participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onderdeel is.

In 2021 zijn we gestart met het project ‘Grip op sociaal Domein’. Het doel van dit project is om duurzaam grip te krijgen op onze uitgaven in het sociaal domein. Vanuit een vijftal pijlers is het project aan de slag gegaan met het realiseren van 45 beheersmaatregelen met wisselend resultaat.

Daarnaast werden in 2021 onze inspanningen op het gebied van inclusie beloond met de titel ‘Meest toegankelijke gemeente van Nelderland’.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:
6.1  Samenkracht en burgerparticipatie
6.2  Wijkteams
6.3  Inkomensregelingen
6.4  Begeleide participatie
6.5  Arbeidsparticipatie
6.6  Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18+

Wat hebben we bereikt ?

Voor het jaar 2021 is opnieuw een uitvoeringsagenda vastgesteld, horende bij het integraal beleidsplan sociaal domein 2018-2023. Met dit beleidsplan inclusief de bijbehorende uitvoeringsagenda wordt voorzien in een vertaling van de strategische kernwaarden "sociale en vitale kernen" en "bereikbare en bedrijvige gemeente". De centrale thema's hierbij zijn:

  • Kracht bij mensen zelf
  • Integrale samenwerking
  • Maatwerk & kwaliteit
  • Communicatie & informatievoorziening
  • Innoveren en experimenteren

De uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geëvalueerd en eveneens wordt jaarlijks een uitvoeringsagenda opgesteld voor het volgende jaar.

Wat hebben we ervoor gedaan ?

Lasten, baten en saldo

Lasten

29.672

40,9 %

Baten

5.959

8,0 %

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56