Toelichting op het overzicht investeringen

Aanpak rotondes BPS

Aanpak rotondes BPS

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

39

-

38

In 2022 wordt gestart met het project 'Aanpak rotondes en op- en afritten Businesspark Stein'. Het project heeft tot doel om het wegennet te verbeteren, de doorstroming te bevorderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het project heeft impact op en raakvlakken met meerdere (toekomstige) projecten langs dit traject van zowel gemeente als provincie Limburg. Het betreft onder andere het project 'Snelfietsroute Maastricht-Sittard' van de provincie en het project 'Stationsomgeving Beek - Elsloo'. Samen met de provincie wordt onderzocht of deze projecten samengevoegd kunnen worden tot één project in het kader van de versnellingsagenda. Hierdoor is co-financiering van de provincie mogelijk. De provincie heeft inmiddels € 2 miljoen gereserveerd voor het snelfietspad op Steins grondgebied. Met het oog op het geraamd tekort van het totaal van deze projecten is aan de provincie een bijdrage gevraagd. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is echter nog geen sprake van formele besluitvorming hierover. Eind 2021 is gestart met een eerste verkenning van de projectscope, dit middels het opstellen van een voorlopige schets en een ruwe raming uitgesplitst per projectonderdeel. Begin 2022 wordt de Raad middels een raadsvoorstel geïnformeerd over de totale projectscope, de integraliteit en de financiële consequenties/voordelen en wordt aan hen een voorstel terzake voorgelegd.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56